ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAEGSCHE B.V.

 1. De Kaegsche B.V. (hierna “De Kaegsche”) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt als adviseur voor haar opdrachtgever op te treden, in de ruimste zin van het woord. De adviezen die De Kaegsche aan haar opdrachtgever geeft of verstrekt, omvatten tevens alle werkzaamheden die De Kaegsche ten behoeve van haar advisering verricht.
 2. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Kaegsche, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon van De Kaegsche wordt uitgevoerd.
 3. Iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van De Kaegsche voor (gevolg-) schade naar aanleiding van haar adviezen en werkzaamheden is uitgesloten. Tevens is verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van De Kaegsche uitgesloten indien/voor:
 • De Kaegsche in het kader van haar advisering van de opdrachtgever zelf derden inschakelt en de adviezen van derden in de advisering van De Kaegsche incorporeert;
 • De Kaegsche deze adviezen van derden separaat aan de opdrachtgever overbrengt/verstrekt;
 • deze adviezen van derden door derden direct aan de opdrachtgever worden toegestuurd;
 • de (gevolgen van) adviezen die derden (die door De Kaegsche zijn voorgedragen) (in)direct aan de opdrachtgever van De Kaegsche geven of verstrekken;
 • tekortkomingen van deze derden;
 • het gebruik (en de gevolgen daarvan) van de adviezen van De Kaegsche, door derden die al dan niet aan de opdrachtgever zijn gerelateerd en/of gelieerd.
 1. Eveneens is de persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uitgesloten van de persoon die namens De Kaegsche de werkzaamheden verricht en de adviezen uitbrengt.
 2. De Kaegsche zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg voeren met opdrachtgever en zal in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Indien derden die door De Kaegsche zijn ingeschakeld, bij het aanvaarden van de opdracht hun aansprakelijkheid beperken, is De Kaegsche gerechtigd die beperking van aansprakelijkheid, voor zover nodig, namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 3. De advisering geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de advisering geen rechten ontlenen.
 4. Het door de opdrachtgever verstrekken van de adviezen van De Kaegsche aan derden van de opdrachtgever, het kennisnemen en tot zich nemen door deze derden van deze adviezen en het gebruik door deze derden van de adviezen vereist de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van De Kaegsche.
 5. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door De Kaegsche gegeven adviezen aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens De Kaegsche gehouden die derde er op te wijzen dat het geven van deze adviezen werden verricht onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van De Kaegsche. Indien een derde van de inhoud van de adviezen op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 6. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen die De Kaegsche bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
 7. Bij het geven van een opdracht aan De Kaegsche aanvaardt opdrachtgever dat De Kaegsche de tarieven periodiek, onder meer op basis van loon- en prijsontwikkeling, wijzigt.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van andere opdrachtgevers en rechtspersonen, die een opdracht verstrekken waarin opdrachtgever mede zeggenschap heeft.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Op verzoek en tegen vergoeding van alle daarmee gepaard gaande kosten worden de algemene voorwaarden vertaald in het Engels of Frans of Duits of Spaans. Bij een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 10. Bij aan-/verkoop en aan-/verhuur declareert De Kaegsche een honorering op basis van een percentage, waarbij een minimum honorering kan worden opgenomen. Een minimum honorering wordt gehanteerd indien de financiële omvang van de opdracht niet in verhouding staat tot de werkzaamheden die door De Kaegsche moeten worden verricht).
 • Bij aan-/verkoop is de honorering 2% van de koopsom te vermeerderen met BTW en exclusief incentives die de opdrachtgever toepast/aanbiedt.
 • Bij aan-/verhuur is de honorering 16% van de huursom te vermeerderen met BTW en exclusief incentives die de opdrachtgever toepast/aanbiedt.
 1. De Kaegsche declareert bij adviesopdrachten op basis van bestede uren per maand. Daarbij geldt een betalingstermijn van twee weken. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden of de situatie bij opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, behoudt De Kaegsche zich het recht voor een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Het tijdsbestek dat De Kaegsche in het kader van haar werkzaamheden en advisering declareert is (een veelvoud van) 5 minuten. Het tarief dat De Kaegsche hanteert is minimaal 235,00 € per uur te vermeerderen met BTW, behoudens andere afspraken met opdrachtgever. De voornoemde honorering van De Kaegsche wordt vermeerderd met extern te maken kosten in het kader van haar advisering, welke kosten pas na overleg met opdrachtgever worden gemaakt.
 2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, én is opdrachtgever een cumulatieve vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met de vertragingsrente. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op een lopende opdracht betrekking heeft, heeft De Kaegsche het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de al openstaande en nog te verzenden facturen (voor verrichtte werkzaamheden en alle externe kosten) te betalen.
 3. De overeengekomen honorering van De Kaegsche is op geen enkel moment opnieuw onderhandelbaar behalve als daar een evidente aanleiding toe is, welke evidente aanleiding alleen door De Kaegsche kan worden gesteld en aangeboden. Met de opmerking ‘geen enkel moment’ wordt onder andere bedoeld:
 • (direct) na het afsluiten van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en De Kaegsche;
 • tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden;
 • het afronden van de werkzaamheden;
 • de oplevering van de werkzaamheden;
 • het toesturen van de nota(’s);
 • de ontvangst van de nota(‘s);
 • en de momenten voor of na het moeten voldoen van de nota(‘s).
 1. Het definitieve door De Kaegsche getekende adviesrapport (indien het opstellen daarvan is overeengekomen) wordt pas dan overhandigd, nadat De Kaegsche de volledige betaling van de openstaande nota(‘s) heeft ontvangen.
 2. Indien gedurende de samenwerking tussen De Kaegsche en de opdrachtgever nieuwe algemene voorwaarden van De Kaegsche van kracht worden, vervangen de nieuwste algemene voorwaarden de algemene voorwaarden die bij het aangaan van de samenwerking van toepassing zijn verklaard.
 3. De overeenkomst tussen opdrachtgever en De Kaegsche is onderworpen aan het Nederlands recht. Mocht in een uitzonderlijk geval tussen opdrachtgever en De Kaegsche een geschil rijzen, dan is de bevoegde rechter te Haarlem bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.
 4. De Kaegsche is gevestigd in de Nieuw-Vennep (gemeente Haarlemmermeer) en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34113607.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 1 januari 2022.